PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014thienngadt
28-06-2014, 10:04 PM
Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014

Nhập lễ : Thiên Chúa phù trợ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thien-chua-phu-tro-an-phuc.D7woUO15qR8f.html)
http://nhacthanh.org/PDF/T/ThienChuaPhuTro--HaiAnh.pdf
Tự nguyện dâng Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 16 TN) TuNguyenDangNgai_TramThienThu.pdf
Ca nhập lễ 2 (https://www.youtube.com/watch?v=M2tQ3Wodd1U)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Hãy trở về mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-tro-ve-lm-jb-nguyen-sang.RIX7mrQtmq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haytrove.pdf
Xin Chúa thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YOr1yuMBvKE)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuathuong-vn.pdf
Đáp ca : Chúa nhân hậu và khoan dung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zT_BC_0fp9c)
http://www.dinh.dk/pdf/CN16TNA_Chuanhanhaukhoandung_tv85-dch.pdf
Chúa nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n10OdxBLh_k)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/tnacn16_chuanhanhautv85_mg.pdf
Thiên Chúa thiện hảo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FfGrsxyXfCw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv85_CN 16A_hpv.pdf
Thánh vịnh 85
http://www.dinh.dk/pdf/39_CN16TN_TV85.pdf

Thánh vịnh 85 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gssAC5ZH9jE&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-thanhvinh-85-Cn-16-A-TN-.pdf

Thánh vịnh 85 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-16-a-_-thanh-vinh-85-ca-doan-ngoi-ba.awfiEjKOH8qI.html)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10332&d=1403966471

Thánh vịnh 85 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN16a_tutrinh.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN16a_hvh.pdf
Thánh vịnh 85 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_16TN_tv_85.mp3_320kbps.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_16TN_tv 85.pdf
Thánh vịnh 85 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn16A/Tv85_16A.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn16A/Tv85_16A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn16A/Tv85_16A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Hiến lễ giao hòa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-vat-giao-hoa-thien-nga.rWYDQygjpDaw.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Thân lúa miến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/than-lua-mien-lm-nguyen-sang.cVER17A5Wz1o.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=az48reSVtCc)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2016/02/dangvengai.pdf
Hiệp lễ : Chờ một mùa lúa mới mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-mot-mua-lua-moi-an-phuc.Mw1jo13yA4Ga.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chomotmualuamoi.pdf
Lúa với cỏ lùng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lua-voi-co-lung-dang-cap-nhat.IorIRJ61DJtf.html)
http://www.dinh.dk/pdf/luavoicolung-tn.pdf
Dụ ngôn cỏ lùng
http://www.dinh.dk/pdf1/dungoncolung-hmkdch.pdf
Chúa vẫn thứ tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J07GV-oQGNQ)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavanthutha-qt.pdf
Chúa không lầm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-khong-lam-elvis-phuong.mZpoU_efCZ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuakhonglam.pdf
Kết lễ :Tiếng hát thiên thu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tieng-hat-thien-thu-ca-doan-duc-me-hang-cuu-giup.pV7XoFBgUst8.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tienghatthienthu.pdf
Mẹ đẹp tươi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-dep-tuoi-dang-cap-nhat.mQrUomygm8jA.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Medeptuoi-kl.pdf