PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014thienngadt
14-07-2014, 02:19 AM
Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014

Nhập lễ : Đồng hành với Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-hanh-voi-chua-an-phuc.GZuOJpjfG0Vu.html)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6626&d=1345813436
Chúa nhân hậu
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaNhanHau.pdf
Xin thương tôi tớ
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 21 & 22 TN) XinThuongToiTo_TramThienThu.pdf


Đáp ca : Thánh vịnh 62 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-12c-22a-32a-an-phuc.VnmadWAjeKV5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/45_CN22TN_TV62.pdf
Lạy Chúa là Thiên Chúa con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WIgtRvo4AU0)
http://www.dinh.dk/pdf/CN22TNA_layChualaThienChuacon_tv62-dch.pdf
Linh hồn con khao khát Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8Z7rgNVcAhU)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2016/04/tnacn22_linhhonconkhaokhatchuatv62.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GH6UAP3ntcY)
http://www.dinh.dk/pdf/CN32ATN-tl.pdf
Thánh vịnh 62
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-thanhvinh-62-CN-22-TNA.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN22A_bich.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN22a_hvh.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.mp3_320kbps.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn22A/Tv62_22A.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn22A/Tv62_22A_Page_1.jpg
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.mp3_320kbps.mp3
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn22A/Tv62_22A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Tặng vật dâng Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tang-vat-dang-ngai-dang-cap-nhat.YypkMZJjBpHT.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Dâng trọn cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B1TND75Fae4)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtroncuocdoi.pdf
Của lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Km5mI7ggTCw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C4RPcbDGxGA)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedoicon-nd.pdf
Con xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KpaXIQ3_lG0)
http://thanhnhaconline.com/pdf/conxindang.pdf
Hiệp lễ : Đường thánh giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WNrJ3TUm6Ew)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NUseZpWBVms)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2017/08/cn22tna-duongthanhgia-thienduyen.pdf
Vác thập giá mình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MIDrUuCxn4Q)
http://www.dinh.dk/pdf/vacthapgiaminh_-tn.pdf
Hãy từ bỏ mình
http://www.dinh.dk/pdf1/haytubominh-hmkdch.pdf
Theo đường Chúa đi
http://www.dinh.dk/pdf/theoduongChuadi-tn.pdf
Đường thập giá mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-thap-gia-an-phuc.WXp2iQ1C5np7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/duongthapgia-ga.pdf
Con đường Chúa đã đi qua mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-duong-chua-da-di-qua-lm-jb-nguyen-sang.hwMn8FbxR7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongChuadadiqua.pdf
Cho con đến với Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-con-den-voi-ngai-le-anh.dPHHIm3WHX7K.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chocondenvoiNgai.pdf
Theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4rvXwJtgf-4)
http://www.dinh.dk/pdf/theoChua-pa.pdf
Ai không bỏ mình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=--brT5yE-io)
http://www.dinh.dk/pdf1/aikhongbominh-plh.pdf
Con đi theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ftcMubwOfL4)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4MbZNIm0LJE)
http://www.dinh.dk/pdf/conditheoChua-td.pdf
Ai muốn theo Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R43gbS9QPxo)
http://www.dinh.dk/pdf1/aimuontheoTa-hmkdch.pdf

Kết lễ : Bước đường trần mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buoc-duong-tran-dang-cap-nhat.dR5B3GpgSaZc.html)
http://www.dinh.dk/pdf/buocduongtran.pdf
Sống một ngày như Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D_Ev_fhkE3w)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NRuuogbTXUg)
http://thanhnhaconline.com/pdf/songmotngaynhume.pdf