PDA

View Full Version : Tâm Tình Ca 2DonRac
02-11-2008, 10:04 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Lệ Hằng


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhTroiThapTu/04.TamTinhCa2_tt_LeHang.mp3

DonRac
02-11-2008, 10:05 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Phi Nguyễn


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/PhiNguyenVol4-NoiNiemCuaCon/09.TamTinhCa2_tt_PhiNguyen.mp3

DonRac
02-11-2008, 10:07 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Hồng Ân


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/MotThoangTinYeu/03.TamTinhCa2_tt_HongAn.mp3

DonRac
02-11-2008, 10:10 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Thanh Thủy


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/NganDoiTriAn/01.TamTinhCa2_tt_ThanhThuy.mp3

DonRac
02-11-2008, 10:16 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Ngọc Huệ


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/XinVang/08.TamTinhCa2_tt(NgocHue).mp3

DonRac
02-11-2008, 10:18 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Thu Hằng - Anh Tuấn


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaoLaTinhNgai2/05.TamTinhCa2_tt_ThuHang-AnhTuan.mp3

DonRac
02-11-2008, 10:22 AM
Tâm Tình Ca 2

Sáng tác: Lm.Thành Tâm
Thể hiện: Duy Quang


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/LoiVongTinhYeu/A6.TamTinhCa_tt_DuyQuang.mp3