PDA

View Full Version : Hiện trạng Giáo phận Qui Nhơn năm 2014JB.Lưu Hùng Vương
11-05-2015, 09:27 AM
http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/2015_04/statpie_large.jpg

Hạt Quảng Ngãi
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke2VuidIuhGsu7__omzbpq7PO9oFr5WwcL7p7EzHTjU/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke2VuidIuhGsu7__omzbpq7PO9oFr5WwcL7p7EzHTjU/edit?usp=sharing)

Hạt Bồng Sơn
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGJv40MWbVTZWMwGWvwqUPw1wqnjPmnasNetAtRFQiE/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGJv40MWbVTZWMwGWvwqUPw1wqnjPmnasNetAtRFQiE/edit?usp=sharing)

Hạt Gò Thị
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yoP21KGoBUyiO4E_itAc6emrIYOpfvHbFCGj8IPhow4/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yoP21KGoBUyiO4E_itAc6emrIYOpfvHbFCGj8IPhow4/edit?usp=sharing)

Hạt Kim Châu
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W7nzS9AvQ2kZKxEGYv83d2iXnJtMzDCQWL4HV0jSd_Q/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W7nzS9AvQ2kZKxEGYv83d2iXnJtMzDCQWL4HV0jSd_Q/edit?usp=sharing)

Hạt Qui Nhơn
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/179Y42FNQADM66L-cX3_n_4lBQ43KLR9JXhNgOqlsiUE/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/179Y42FNQADM66L-cX3_n_4lBQ43KLR9JXhNgOqlsiUE/edit?usp=sharing)

Hạt Mằng Lăng
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtsD3xrycITT-Toydsp7VQANIjkXGFMsxNPIgUmuSAc/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtsD3xrycITT-Toydsp7VQANIjkXGFMsxNPIgUmuSAc/edit?usp=sharing)

Hạt Tuy Hòa
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wMVD23p7JcKjO4Nmurcyi9Emu3bcc7lqtomJKlucFCM/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wMVD23p7JcKjO4Nmurcyi9Emu3bcc7lqtomJKlucFCM/edit?usp=sharing)

Tổng Kết
xem tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfDVMy7Y0ZQ2pxWK6yxdlS5uvSfnLVqk2ogpL1BCVlg/edit?usp=sharing
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfDVMy7Y0ZQ2pxWK6yxdlS5uvSfnLVqk2ogpL1BCVlg/edit?usp=sharing)

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfDVMy7Y0ZQ2pxWK6yxdlS5uvSfnLVqk2ogpL1BCVlg/edit?usp=sharing)


Nguồn tin:


Gpquinhon.org