PDA

View Full Version : LễTổng Lãnh Thiên thần Micae, Gabriel. Raphaelthienngadt
08-09-2016, 12:11 AM
Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel. Raphael

Nhập lễ : Mừng kính Tổng lãnh thiên thần mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-tong-lanh-thien-than-va.HCviQnbxobDv.html)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/AnnaMNguyen/MungKinhTongLanhThienThan-AnnaMNguyen.pdf

Tổng lãnh các thiên thần
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6679&d=1346553207

Tổng lãnh thiên thần
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/tonglanhthienthan.pdf

Tổng lãnh thiên thần
http://www.dinh.dk/pdf/tonglanhthienthan-pctn.pdf

Micae tổng lãnh binh
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Micaetonglanhbinh.pdf

Tổng lãnh thiên thần Micae mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X5Q4Oe6Lq-A)
http://www.dinh.dk/pdf/tonglanhThienThanMicae-td.pdf

Micae
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/Micae_vda.pdf

Đáp ca : Các tổng lãnh thiên thần (Impr)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p1uauIOgcHA)
http://www.dinh.dk/pdf/cactonglanhthienthan-tv137.pdf

Lễ các tổng lãnh thiên thần
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Tv137_thienthan_hvh.pdf

Các tổng lãnh thiên thần mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/xhs8r2ub30/tonglanhthienthan_29_9_Tv137_chungHC_2_.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Tv137_tonglanhThienThan_MaiTam.pdf


Tôi đàn ca mừng Chúa (Impr)
http://www.dinh.dk/pdf/toidancamungChua-tv137.pdf

Tổng lãnh thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EYkB3fZH5uo&feature=youtu.be)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/29-9.pdf
Giữa các thiên thần
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Tv137_5c_TLThienThan_ngoccan.pdf

Dâng lễ : Sứ thần hiệp dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/su-than-hiep-dang-dang-cap-nhat.d2MT1jbfd1M4.html)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6681&d=1346553210

Cùng tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JUUmtSbv02w)
http://www.dinh.dk/pdf/cungtiendang-nk.pdf


Hiệp lễ : Tổng lãnh thiên thần
http://www.dinh.dk/pdf/tonglanhthienthan_pctn.pdf
Con sẽ đàn ca mừng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/consedancamungChua-qv.pdf
Ngài là Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uctfT9BN6vA)
http://www.dinh.dk/pdf/NgailaThienChuaTeDeum.pdf
Trường ca sáng danh Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RXv6ePiwBCI)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6683&d=1346553213
Kết lễ : Thiên thần bản mệnh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thien-than-ban-menh-ca-doan-thien-than.6e9DCJrhali8.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ThienThanbanmenh.pdf
Thánh Thiên Thần
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThienThan-hd.pdf