PDA

View Full Version : Hiến chế Divinus perpectionis MagisterPhương Nguyễn
27-11-2016, 08:17 AM
Tôi muốn tìm đọc tài liệu về việc Phong Thánh trong Giáo Hội mình để có thêm tư liệu làm bài. Xin chỉ dùm với!

teenvnlabido
27-11-2016, 05:25 PM
Soeur Nguyễn có thể đọc các tài liệu sau đây, nếu cảm thấy chưa đủ để viết bài, xin nhắn thêm...

https://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/12/20/dien-tien-cua-mot-an-phong-chan-phuoc-va-phong-thanh/
(https://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/12/20/dien-tien-cua-mot-an-phong-chan-phuoc-va-phong-thanh/)
http://tgphue.net/tulieu/nam2015/vui_mung_hy_vong_so_8.pdf
(http://tgphue.net/tulieu/nam2015/vui_mung_hy_vong_so_8.pdf)
https://antontruongthang.com/a-gio-lan-thu-371-a-thanh-anre-phu-yen-1644-2015/thay-giang-anre-phu-yen-duoc-phong-chan-phuoc-bai-viet-cua-duc-ong-vinh-son-tran-ngoc-thu/
(https://antontruongthang.com/a-gio-lan-thu-371-a-thanh-anre-phu-yen-1644-2015/thay-giang-anre-phu-yen-duoc-phong-chan-phuoc-bai-viet-cua-duc-ong-vinh-son-tran-ngoc-thu/)
http://www.cuuthe.com/bao/s20625nam.html
(http://www.cuuthe.com/bao/s20625nam.html)
http://www.5phutloichua.net/mainsite/node/
(http://www.5phutloichua.net/mainsite/node/)
http://www.giaoxuthanhthuy.net/2011/09/tom-tat-ve-cac-loai-van-kien-cua-uc-co.html
(http://www.giaoxuthanhthuy.net/2011/09/tom-tat-ve-cac-loai-van-kien-cua-uc-co.html)
http://vietcatholic.com/News/Html/116352.htm
(http://vietcatholic.com/News/Html/116352.htm)
http://daobinhducme.net/upload/files/32012/A3B9Fd01.pdf
(http://daobinhducme.net/upload/files/32012/A3B9Fd01.pdf)
http://www.liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/giaohoivietnam/ChaTBD/ChaTBD_TienTrinhTuyenPhongChaPhuocDuocPhepBatDau.doc
(http://www.liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/giaohoivietnam/ChaTBD/ChaTBD_TienTrinhTuyenPhongChaPhuocDuocPhepBatDau.doc)
Tai lieu ve cha Diep
(https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj69ZWK2sjQAhUKl5QKHYpHCuwQFghEMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.chadiepucchau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FTAI-LIEU-VAN-PHONG-CAO-THINH-VIEN-Cha-Tuyên.pdf&usg=AFQjCNFyAmYzSDPzgAy_nVT83dWZnzF4vA&sig2=HorTXdld3ncWKDodm9r7JQ&bvm=bv.139782543,d.dGo)
Tai lieu ve cha Diep 2 (http://www.liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/giaohoivietnam/ChaTBD/ChaTBD_TienTrinhTuyenPhongChaPhuocDuocPhepBatDau.doc)