PDA

View Full Version : Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinhphale
25-04-2017, 08:48 PM
BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26
"Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: "Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này". Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy.

Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: "Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả".
Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: "Kìa, những người mà các ông đã tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ". Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, vì sợ bị dân chúng ném đá.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Đáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).
Hoặc đọc: Alleluia.
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Đáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 26
Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 16-21
"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/node/13574)

phale
26-04-2017, 06:06 AM
Suy niệm:

Xem quà tặng, chúng ta có thể biết được tâm tình và tình yêu của người tặng quà đối với chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là quà tặng của Chúa Cha ban cho nhân loại. Đức Giêsu là Con Một của Chúa Cha, Ngài cũng là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta. Ngài đã tự hạ từ bỏ chức vị và vinh quang của một Thiên Chúa, xuống thế làm Người mang lấy thân phận con người, phục vụ con người, giảng dạy làm phép lạ cứu giúp mọi người trong 33 năm, và sau cùng thí mạng sống mình chịu khổ hình chịu tử nạn trên cây thập giá, để cứu chuộc loài người khỏi án phạt tội lỗi, để họ được sống đời đời. Quà tặng ấy quý hóa và lớn lao chừng nào, thì chúng ta rõ biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta quý hóa và lớn lao như vậy.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng trí, tâm hồn của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, để hiểu biết và cảm nghiệm sâu xa rằng: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thật lạ lùng khôn tả, Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ, được sống và được hạnh phúc đời đời. Vì thế, Ngài đã hi sinh ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Nói đến con một chúng ta nhớ đến Isaac, con một của Ápraham, chúng ta nhớ đến câu chuyện Thiên Chúa truyền dạy Ápraham sát tế Isaac, nhưng cuối cùng Ngài ngăn cản công việc ấy, Ngài chỉ dành riêng công việc sát tế cho Con Một của Ngài, để làm giá cứu chuộc nhân loại, là tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu ấy tràn ra trên hết mọi người. Qua bài Tin Mừng này Thiên Chúa cũng muốn nói với chúng ta, là tất cả những ai phải chọn lựa “ tin hay không tin” đứng về phía ánh sáng hay bước đi trong bóng tối. Phiên tòa lộ ra trong Tin Mừng hôm nay không phải xét xử người Dothái, nhưng là xét xử mọi người trong thế gian: “Ai tin vào Người Con của Ngài thì không phải hư mất”. Tin vào Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi và được sống đời đời. Tin là chấp nhận Ngài, sống theo Ngài, sống như Ngài, điều ấy đòi hỏi chúng ta tuân giữ lời Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng, từ bỏ tội lỗi, thói hư tật xấu để sống lại với Ngài, mặc lấy con người mới, con người của sự sáng, sống trong sự thật, sống tốt lành thánh thiện. “Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi”. Ai cố ý không chịu chấp nhận Ngôi Lời Nhập Thể, tức là không tin vào danh Con Một Thiên Chúa, là tự loại mình ra khỏi hồng ân của Thiên Chúa, và như thế họ tự kết án chính mình. “Vì Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng là đề thế gian nhờ Con của Ngài mà được ơn cứu độ”. Ơn cứu độ chính là ơn tha thứ tội lỗi và được tái sinh, được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho mọi người, nhưng còn tùy thuộc lời đáp trả của mỗi người, đó là một nguy hiểm của sự chọn lựa, chọn lựa giữa đức tin và sự từ chối, giữa ánh sáng và bóng tối. Sự chọn lựa được đặt ra cho hết mọi người, và đức tin không phải là một điều dễ dàng: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi phải bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.
Suy đến tình yêu lớn lao khôn tả của Thiên Chúa đối với chúng ta, chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa, đền đáp tình yêu của Chúa bằng cách sống tốt lành thánh thiện, sống trong sự thật, hết lòng tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, tuân phục lời Ngài và thánh ý của Thiên Chúa mà thực thi trong cuộc sống. Đồng thời biết yêu thương người khác như Thiên Chúa đã yêu thương ta, sẵn sàng trao ban cho người khác những gì quý hóa nhất của ta vì hạnh phúc của họ; như tài năng sức khỏe, thì giờ, sở thích nhu cầu quyền lợi. Nhất là biết cầu nguyện cho mọi người tin Chúa Giêsu, sống theo lời Ngài để họ được ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho họ. Như thế chúng ta đã chứng thực niềm tin của mình vào Thiên Chúa, và Đức Kitô và ơn cứu độ mà Ngài đã ban cho chúng ta nhờ cuộc tử nạn của Ngài. Sống như thế chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và đang ở trong Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có đức tin và luôn đứng vững trong đức tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô Con Một của Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng con, để chúng con được có sự sống đời đời luôn mãi.

Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
__________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Lm. Giuse Trần Quốc Thắng (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=52040&p=173679&viewfull=1#post173679)
Bài giảng của Lm Giuse Đinh Quang Thịnh (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49683&p=168811&viewfull=1#post168811)
Suy niệm của tgpsaigon.net (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45671&p=159368&viewfull=1#post159368 Lẽ sống ngày 26/4: Người sói)
Lẽ sống ngày 26/4: Người sói (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=4&p=49582&viewfull=1#post49582)