PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên Athienngadt
05-06-2017, 02:47 AM
Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên A

Nhập lễ : Chúa là sức mạnh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-la-suc-manh-an-phuc-ft-thien-nga.wc3b8VLmIOl8.html)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaLaSucManh.pdf
Chúa là sức mạnh
http://www.dinh.dk/pdf/Chualasucmanh-ns.pdf
Chúa là sức mạnh
http://www.dinh.dk/pdf/Chualasucmanh-pctn.pdf
Về bên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/vebenChua.pdf
Tôi chỉ ước trông mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/toi-chi-uoc-trong-ca-doan-vuot-qua.qvRwFGMTv2Bo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/toichiuoctrong.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 68 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4RylAgYBGo4)
http://www.dinh.dk/pdf/35_CN12TN_TV68.pdf
Đức từ bi Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/CN12TNA_ductubiChua_tv68-dch.pdf
Lượng cả đức từ bi
http://www.dinh.dk/pdf/luongcaductubi-vx.pdf
Xin nhậm lời con
http://www.dinh.dk/pdf/xinnhamloicon-tv68.pdf
Thánh vịnh 68 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN12a_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv68_12a_hvh.pdf
Thánh vịnh 68 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_12TN_tv_68_2_.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/thuongnienA/Tv68_12Atn_MaiTam.pdf
Dâng lễ : Cuộc đời con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k9tUSOxYxTU)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/CuocDoiConDang_thethong.pdf
(https://www.youtube.com/watch?v=h4kmizQ_4l0)Thân lúa miến mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=VYDO4ni7ZRY)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Hiến lễ cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t6oJIEhLG58)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/HienLeCuocDoi_pdf.pdf
Hiệp lễ : Đừng sợ
http://dinh.dk/pdf/dungso-tn.pdf
Con sợ ...mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=FoSuLcQ7p8A)mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-so-dang-cap-nhat.EPUiNP9km2cQ.html)http://huyenca.com/wp-content/uploads/2017/06/conso-thienduyen.pdf
Đừng sợ mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5327)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungso-ka.pdf
Cho con vững tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=br9SULQntG4)
http://www.dinh.dk/pdf/choconvungtin-nd.pdf
Kết lễ : Nhân chứng Phúc Âm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhan-chung-phuc-am-y-hien.XQQf5rNQpG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf