PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 7C Phục Sinhthienngadt
27-04-2019, 04:04 PM
Lễ Chúa nhật 7C Phục Sinh

Nhập lễ : Con hân hoan đi tìm mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=McTMKpv1mpA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yPXWAU16Hjs)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7977&d=1359962241
Con kiếm tìm Chúa (Impr)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Conthuacungchua.pdf
Con thưa cùng Chúa
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/MuaChay/ConThuaCungChua-HaiAnh.pdf
Khi nghĩ về Ngài mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=j1VImQ6fQvo)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-zSTaYVQcRI)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nl2mc-khinghivengai-td.pdf
Mỗi khi nghĩ đến Ngài
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/MoiKhiNghiDenNgai.pdf
Nên một
http://mitram.saobiennhatrang.net/nhaple/25%20Nen%20mot%20MT%2034_curves.pdf
Nên một trong Chúa
http://mitram.saobiennhatrang.net/nhaple/083-nenmottrongchua.pdf
Nguyện cầu
http://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN II Chay) NguyenCau_TramThienThu.pdf
Những kẻ tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lFLz9xSxtes)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/NhungKeTimChua_nb ..pdf
Tiến tới mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/694/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/694/Tien toi.pdf
Về bên nhan Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mk6AR5Mem78)
http://www.dinh.dk/pdf/vebennhanChua-tn.pdf
Xin Chúa nhớ lại mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/501/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/501/Xin%20Chua%20nho%20lai.pdf
Đáp ca : Chúa hiển trị
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv96_ps7c_martino.pdf
Chúa nhật 7 Phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sKHXDXhjv_A)
http://www.dinh.dk/pdf/19_CN7PSC_TV96.pdf
Người là Đấng tối cao
http://www.catruong.com/baihat/dapca/phucsinhccn7_nguoiladangtoicaotv96_mg.pdf
Thánh vịnh 96 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat7PhucSinh_bich.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat7PhucSinh_hvh.pdf
Thánh vịnh 96 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_7PS_tv_96X.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_7PS_tv_96X.pdf
Thiên Chúa hiển trị
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv96_7PS_C_hpv.pdf
Dâng lễ : Của lễ mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FsdLmBmfDqg&t=28s)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AxQyhn6d7tI)
http://www.dinh.dk/pdf/cualemoi-tn.pdf
Lễ dâng hiệp nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UkL1Q1Hkvjc)
http://www.dinh.dk/pdf/ledanghiepnhat-at.pdf
Lễ dâng hiệp nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c-4zHTrdIho)
http://www.dinh.dk/pdf/ledanghiepnhat-qt.pdf
Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/baicahiepnhat.pdf
Bài ca hiệp nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M5rZPIncthg)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/BaiCaHiepNhat_tt.pdf
Cho tình người hiệp nhất
http://www.dinh.dk/pdf/chotinhnguoihiepnhat-nd.pdf
Để chúng nên một
http://www.dinh.dk/pdf1/dechungnenmot-hmkdch.pdf
Hiệp nhất nên một
http://www.dinh.dk/pdf/hiepnhatnenmot-nd.pdf
Hiệp nhất nên một 1
http://www.dinh.dk/pdf/hiepnhatnenmot1-nl.pdfLạy Cha xin cho
http://www.dinh.dk/pdf/layChaxincho-mt.pdf
Lời nguyện tế hiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XnR-3qBOcWU)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien.pdf
Lời nguyện tế hiến 1
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien1.pdf
Lời nguyện tế hiến 2
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien2.pdf
Lời nguyện tế hiến 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FSg419yvcTE)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien3.pdf
Tình hiệp nhất
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/TinhHiepNhat-HaiAnh.pdf
Xin cho chúng nên một
http://www.dinh.dk/pdf/xinchochungnenmot-kl.pdf
Xin hiệp nhất chúng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0LISAyVoXlU)
http://www.dinh.dk/pdf/xinhiepnhatchungcon-kl.pdf
Kết lễ : Sống chứng nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=omEBbObYjio)
http://www.dinh.dk/pdf/songchungnhan-nd.pdf