PDA

View Full Version : Bộ Giáo Luật (The Code of Canon Law).vũng_nước
14-01-2009, 09:46 PM
Copy Tại: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thanhoc/mucluc.htm (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thanhoc/mucluc.htm)
Mục Lục Tài Liệu Công Giáo. Soạn thảo trên mạng bởi người Việt Nam cho sứ vụ thừa sai tại Đài Loan
Bộ Giáo Luật
The Code of Canon Law
Bản dịch việt ngữ của:
Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Linh Mục Phan Tấn Thành, Linh Mục Vũ Văn Thiện, Linh Mục Mai Ðức Vinh
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Lời Nói Ðầu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat01.htm)
Tông Hiến Sacrae Disciplinae Leges (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat02.htm)

Quyển I: Tổng Tắc (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat04.htm) (1-203)
Thiên 1: Luật Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat05.htm) (7-22)
Thiên 2: Tục Lệ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat06.htm) (23-28)
Thiên 3: Các Sắc Luật và Huấn Thị (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat07.htm) (29-34)
Thiên 4: Các Hành Vi Hành Chánh Cá Biệt (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat08.htm) (35-93)
Thiên 5: Các Quy Chế và Ðiều Lệ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat09.htm) (94-95)
Thiên 6: Các Thể Nhân và Pháp Nhân (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat10.htm) (96-123)
Thiên 7: Các Hành Vi Pháp Lý (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat11.htm) (124-128)
Thiên 8: Quyền Cai Trị (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat12.htm) (129-144)
Thiên 9: Các Giáo Vụ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat13.htm) (145-196)
Thiên 10: Thời Hiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat14.htm) (197-199)
Thiên 11: Cách Tính Thời Giờ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat15.htm) (200-203)

Quyển II: Dân Chúa (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat16.htm) (204-746)
Phần I: Các Tín Hữu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat16.htm) (204-329)
Thiên 1: Nghĩa Vụ Và Quyền Lợi Của Các Tín Hữu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat17.htm) (208-223)
Thiên 2: Nghĩa Vụ Và Quyền Lợi Của Các Giáo Dân (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat18.htm) (224-231)
Thiên 3: Các Thừa Tác Viên Có Chức Thánh Hay Là Các Giáo Sĩ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat19.htm) (232-293)
Thiên 4: Các Giám Chức Tòng Nhân (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat20.htm) (294-297)
Thiên 5: Các Hiệp Hội Của Các Tín Hữu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat26.htm) (298-329)
Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat27.htm) (330-572)
Tiết I: Quyền Tối Cao Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat27.htm) (330-367)
Tiết II: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Các Hợp Ðoàn Giáo Hội Ðịa Phương (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat28.htm) (368-572)
Thiên 1: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Quyền Hành Tại Ðó (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat28.htm) (368-430)
Thiên 2: Các Hợp Ðoàn Các Giáo Hội Ðịa Phương (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat29.htm) (431-459)
Thiên 3: Tổ Chức Nội Bộ Của Các Giáo Hội Ðịa Phương (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat30.htm) (460-572)
Phần III: Các Hội Dòng Tận Hiến Và Các Tu Ðoàn Tông Ðồ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat31.htm) (573-746)
Tiết I: Các Hội Dòng Tận Hiến (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat31.htm) (573-730)
Thiên 1: Các Quy Tắc Chung Cho Tất Cả Các Hội Dòng Tận Hiến (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat31.htm) (573-606)
Thiên 2: Các Dòng Tu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat32.htm) (607-709)
Thiên 3: Các tu Hội Ðời (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat33.htm) (710-730)
Tiết II: Các Tu Ðoàn Tông Ðồ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat34.htm) (731-746)

Quyển III: Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat35.htm) (747-833)
Thiên 1: Tác Vụ Lời Chúa (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat36.htm) (756-780)
Thiên 2: Hoạt Ðộng Truyền Giáo Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat37.htm) (781-792)
Thiên 3: Giáo Dục Công Giáo (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat38.htm) (793-821)
Thiên 4: Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Và Ðặc Biệt Về Sách Báo (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat39.htm) (822-832)
Thiên 5: Việc Tuyên Xưng Ðức Tin (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat40.htm) (833)

Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat41.htm) (834-1253)
Phần I: Các Bí Tích (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat42.htm) (840-1165)
Thiên 1: Bí Tích Rửa Tội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat43.htm) (849-878)
Thiên 2: Bí Tích Thêm Sức (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat44.htm) (879-896)
Thiên 3: Bí Tích Thánh Thể (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat45.htm) (897-958)
Thiên 4: Bí Tích Thống Hối (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat46.htm) (959-997)
Thiên 5: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat47.htm) (998-1007)
Thiên 6: Bí Tích Truyền Chức (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat48.htm) (1008-1054)
Thiên 7: Bí Tích Hôn Phối (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat49.htm) (1055-1165)
Phần II: Các Việc Phụng Tự Khác (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat50.htm) (1166-1204)
Thiên 1: Các Á Bí Tích (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat50.htm) (1166-1172)
Thiên 2: Phụng Vụ Giờ Kinh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat51.htm) (1173-1175)
Thiên 3: An Táng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat52.htm) (1176-1185)
Thiên 4: Việc Tôn Kính Các Thánh, Ảnh Tượng Và Hài Cốt (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat53.htm) (1186-1190)
Thiên 5: Lời Khấn Và Lời Thề (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat54.htm) (1191-1204)
Phần III: Các Nơi Thánh Và Thời Gian Thánh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat55.htm) (1205-1253)
Thiên 1: Nơi Thánh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat55.htm) (1205-1243)
Thiên 2: Thời Gian Thánh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat56.htm) (1244-1253)

Quyển V: Tài Sản Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat57.htm) (1254-1310)
Thiên 1: Sự Ðắc Thủ Tài Sản (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat58.htm) (1259-1272)
Thiên 2: Sự Quản Trị Tài Sản (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat59.htm) (1273-1289)
Thiên 3: Các Khế Ước, Nhất Là Sự Chuyển Nhượng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat60.htm) (1290-1298)
Thiên 4: Thiện Ý Nói Chung Và Thiện Quỹ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat61.htm) (1299-1310)

Quyển VI: Chế Tài Trong Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat62.htm) (1311-1399)
Phần I: Tội Phạm Và Hình Phạt Nói Chung (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat62.htm) (1311-1363)
Thiên 1: Sự Trừng Trị Tội Phạm Nói Chung (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat62.htm) (1311-1312)
Thiên 2: Hình Luật Và Mệnh Lệnh Hình Sự (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat63.htm) (1313-1320)
Thiên 3: Chủ Thể Có Thể Thụ Hình (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat64.htm) (1321-1330)
Thiên 4: Các Hình Phạt Và Các Sự Trừng Trị Khác (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat65.htm) (1331-1340)
Thiên 5: Việc Áp Dụng Hình Phạt (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat66.htm) (1341-1353)
Thiên 6: Sự Chấm Dứt Hình Phạt (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat67.htm) (1354-1363)
Phần II: Hình Phạt Cho Từng Tội Phạm (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat68.htm) (1364-1399)
Thiên 1: Những Tội Phạm Nghịch Với Tôn Giáo Và Sự Hợp Nhất Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat68.htm) (1364-1369)
Thiên 2: Những Tội Phạm Ðến Giáo Quyền Và Sự Tự Do Của Giáo Hội (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat69.htm) (1370-1377)
Thiên 3: Sự Chiếm Ðoạt Chức Vụ Giáo Hội Và Những Tội Phạm Trong Việc Hành Sử (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat70.htm) (1378-1389)
Thiên 4: Tội Ngụy Tạo (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat71.htm) (1390-1391)
Thiên 5: Những Tội Phạm Ðến Các Bổn Phận Ðặc Biệt (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat72.htm) (1392-1396)
Thiên 6: Những Tội Phạm Ðến Sự Sống Và Tự Do Của Con Người (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat73.htm) (1397-1398)
Thiên 7: Tổng Tắc (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat74.htm) (1399)

Quyển VII: Tố Tụng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat75.htm) (1400-1752)
Phần I: Sự Phán Xử Nói Chung (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat75.htm) (1400-1500)
Thiên 1: Tòa Án Có Thẩm Quyền (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat76.htm) (1404-1416)
Thiên 2: Các Cấp Bực Và Các Loại Khác Nhau Của Tòa Án (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat77.htm) (1417-1445)
Thiên 3: Kỷ Luật Phải Giữ Trong Các Tòa Án (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat78.htm) (1446-1475)
Thiên 4: Các Ðương Sự Trong Vụ Kiện (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat79.htm) (1476-1490)
Thiên 5: Tố Quyền Và Khước Biện (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat80.htm) (1491-1500)
Phần II: Tố Tụng Hộ Sự (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat81.htm) (1501-1670)
Tiết I: Tố Tụng Hộ Sự Thông Thường (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat81.htm) (1501-1655)
Thiên 1: Việc Khởi Tố (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat81.htm) (1501-1512)
Thiên 2: Sự Ðối Tụng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat82.htm) (1513-1516)
Thiên 3: Sự Tiến Hành Vụ Kiện (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat83.htm) (1517-1525)
Thiên 4: Bằng Chứng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat84.htm) (1526-1586)
Thiên 5: Những Vụ Kiện Phụ Ðới (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat85.htm) (1587-1597)
Thiên 6: Sự Công Bố Án Từ, Sự Kết Thúc Thẩm Cứu Và Sự Tranh Luận (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat86.htm) (1598-1606)
Thiên 7: Sự Tuyên Án (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat87.htm) (1607-1618)
Thiên 8: Sự Kháng Nghị Án Văn (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat88.htm) (1619-1640)
Thiên 9: Vấn Ðề Quyết Tụng Và Sự Phục Hồi Nguyên Trạng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat89.htm) (1641-1648)
Thiên 10: Án Phí Và Bảo Trợ Tư Pháp Miễn Phí (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat90.htm) (1649)
Thiên 11: Sự Chấp Hành Án Văn (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat91.htm) (1650-1655)
Tiết II: Tố Tụng Hộ Sự Khẩu Biện (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat92.htm) (1656-1670)
Phần III: Vài Tố Tụng Ðặc Biệt (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat23.htm) (1671-1716)
Thiên 1: Tố Tụng Hôn Nhân (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat23.htm) (1671-1707)
Thiên 2: Vụ Tuyên Bố Sự Truyền Chức Vô Hiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat24.htm) (1708-1712)
Thiên 3: Những Cách Thức Tránh Kiện Tụng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat25.htm) (1713-1716)
Phần IV: Tố Tụng Hình Sự (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat21.htm) (1717-1731)
Phần V: Thủ Tục Việc Thượng Cầu Hành Chánh Và Việc Bãi Chức Hay Thuyên Chuyển (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat22.htm) (1732-1752)
Tiết I: Thượng Càu Kháng Lại Một Nghị Ðịnh Hành Chánh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat22.htm) (1732-1739)
Tiết II: Thủ Tục Bãi Chức Hay Thuyên Chuyển Các Cha Sở (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat03.htm) (1740-1752)

- Nguyên bản La Ngữ được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25-1-1983.
- Phép ấn hành bản Việt Ngữ do Ðức Cha John J. Leibrecht, Giám Mục Giáo Phận Springfield - Cape Girardeau, Springfield 1/7/1986.

(C) Copyright 1987, Các Dịch Giả giữ Bản Quyền