PDA

View Full Version : Tìm hiểu Ý nghĩa Thánh lễhungdung
28-01-2009, 09:44 PM
Tìm hiểu Ý nghĩa Thánh lễ


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/MucTieuCuaKhoaThLe.jpg

Xin chia sẻ tói Quí vị bộ sơ đồ Ý NGHĨA THÁNH LỄ do Cha Gioan Nguyễn Lợi biên soạn.Đây là bộ sơ đồ bằng hình ảnh giúp chúng ta tìm hiểu,đào sâu ý nghĩa của Thánh lễ.


Các Khía cạnh của Thánh lễ


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/001-BiTichTaOn-ThThan-ThChYeuChgTa-.jpg


Bí tích tạ ơn-Thiên thần-Thiên Chúa yêu chúng ta-Suối nguồn


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/002-ThLe-NguonDinh.jpg


Tháh lễ-Nguồn đỉnh


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/004-KeHoachCuuRoi-VN-FRANCAIS.jpg


Kế hoạch cứu rỗi


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/005-DanhTu-Liturgy-PhungVu-Text.jpg


Phụng vụ


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/006a-MyWayHighWay-TugHoanh-CIAM1.jpg


Tung-Hoành


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/006-PhNien-Engl-VN.jpg


Bản đồ lịch sử cứu rỗi


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/10-BDo-LSCRoi-Review-Redo.jpghttp://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/009-BanDo-LSCRoi-OnLai-TheoThPhaolo.jpg


Lịch sử cứu rỗi theo Thánh Phaolo


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/26A-CacNgonSuNoiNhanDanhChua-BieuDo.jpg


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/YNTL/12-LSCuuRoi-Exodus-VN5.jpg


Biểu đồ các ngôn sứ noi Nhân danh Chúa


(còn tiếp)