PDA

View Full Version : Thông cáo của Dòng Mân Côi về một nữ tu giả dạng!hungdung
18-02-2009, 09:21 PM
Thông cáo của Dòng Mân Côi về một nữ tu giả dạng!

http://vietcatholic.net/pics/nutugiaDothiThuyet.jpg

Dòng Mân Côi

Rocky
21-02-2009, 01:16 PM
thông báo trên được đăng ở :

VietCatholic News (18 Feb 2009 14:36)
http://vietcatholic.net/News/Html/64276.htm