PDA

View Full Version : Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ các Giáo phận Miền Bắc lần VIdvtung
09-11-2007, 03:49 PM
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ các Giáo phận Miền Bắc lần VI
GP Hải Phòng (08-11-2007)


http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong0.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 03:58 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong1.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:21 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong2.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:22 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong3.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:22 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong4.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:23 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong5.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:23 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong6.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:24 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong7.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:25 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong8.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:25 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong9.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:26 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong10.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:27 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong11.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:27 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong12.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:28 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong13.JPG

Nguồn: VietCatholic

dvtung
09-11-2007, 05:28 PM
http://vietcatholic.net/Albums/71108haiphong08112007/Pics/71108haiphong14.JPG

Nguồn: VietCatholic