PDA

View Full Version : Nha Trang những góc nhìn tuyệt đẹpM.TT.
07-03-2009, 02:39 PM
http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3229/3120094984_6fa90609c8.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3229/3120094984_6fa90609c8.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3139/3119267909_12ff5db811.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3139/3119267909_12ff5db811.jpg?v=0)

http://farm4.static.flickr.com/3050/3120094880_c825fb20c9.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3050/3120094880_c825fb20c9.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3111/3120094824_86a786148c.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3111/3120094824_86a786148c.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3186/3120094668_f4153a70bf.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3186/3120094668_f4153a70bf.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3096/3119264107_1f02bd340b.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3096/3119264107_1f02bd340b.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3206/3119264009_484b42159d.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3206/3119264009_484b42159d.jpg?v=0)

M.TT.
07-03-2009, 02:39 PM
http://farm4.static.flickr.com/3206/3119263871_28665b36cc.jpg?v=0

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3227/3119262813_9653e16a31.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3227/3119262813_9653e16a31.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3254/3119262461_975c28c8d9.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3254/3119262461_975c28c8d9.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3085/3120089198_5f45192499.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3085/3120089198_5f45192499.jpg?v=0)

http://farm4.static.flickr.com/3245/3120088516_3020fa2622.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3245/3120088516_3020fa2622.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3102/3120088370_e0c2a8fb8e.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3102/3120088370_e0c2a8fb8e.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3206/3120094510_39cb4db565.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3206/3120094510_39cb4db565.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3020/3119267415_01e0b2a4b0.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3020/3119267415_01e0b2a4b0.jpg?v=0)

M.TT.
07-03-2009, 02:41 PM
http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3271/3120093964_4688ae4af1.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3271/3120093964_4688ae4af1.jpg?v=0)


http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3097/3120093894_cb3ea24b3c.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3097/3120093894_cb3ea24b3c.jpg?v=0)


http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3225/3119266753_a7698c7e34.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3225/3119266753_a7698c7e34.jpg?v=0)


http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3111/3119266693_5fbbe8c0f6.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3111/3119266693_5fbbe8c0f6.jpg?v=0)http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3205/3120093196_7e2e6b3997.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3205/3120093196_7e2e6b3997.jpg?v=0)


http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image. (http://farm4.static.flickr.com/3202/3119265649_fe9e83ded4.jpg?v=0)

M.TT.
07-03-2009, 02:43 PM
http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3240/3120092454_ce60eb3272.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3240/3120092454_ce60eb3272.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3288/3120091732_09f7a09436.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3288/3120091732_09f7a09436.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3082/3120094090_2e632bff0d.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3082/3120094090_2e632bff0d.jpg?v=0)
http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3255/3120091628_43521a0a25.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3255/3120091628_43521a0a25.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3193/3120091424_6ef2c2846a.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3193/3120091424_6ef2c2846a.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://farm4.static.flickr.com/3237/3119264497_b1c9ca08e7.jpg?v=0 (http://farm4.static.flickr.com/3237/3119264497_b1c9ca08e7.jpg?v=0)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image. (http://farm4.static.flickr.com/3179/3120091196_f1af6a0a50.jpg?v=0)


sưu tầm

M.TT.
07-03-2009, 02:53 PM
Ảnh lặn biển ở Vịnh Nha Trang
Đây là những bức ảnh chụp tại biển Nha Trang do các Anh/chị trong đội lặn và có 1 số hình của anh Piter chụp tại Hòn Mun

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/12_GF_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/12_GF_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/13_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/13_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/1_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/1_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/2_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/2_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/3_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/3_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image. (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/4_GF.jpg)

M.TT.
07-03-2009, 02:55 PM
http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/4_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/4_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/5_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/5_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/6_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/6_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/7_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/7_GF.jpg)
http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/8_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/8_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/9_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/9_GF.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/10_GF.jpg (http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/10_GF.jpg)

M.TT.
07-03-2009, 02:57 PM
http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/11_GF.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/15_GF_3.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc320/nguyenphitam/16_GF_1.jpgsưu tầm

M.TT.
07-03-2009, 03:06 PM
Vinpeal

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/vinpearl_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/vinpearl_nhatrangclub.jpg)

Viện Hải Dương Học Nha Trang

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/vienhaiduonghoc_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/vienhaiduonghoc_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/vienhaiduonghoc1_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/vienhaiduonghoc1_nhatrangclub.jpg)

UBND Tỉnh Khánh Hòa

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/UBND_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/UBND_nhatrangclub.jpg)

Công Viên trên đường Trần Phú

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tuongdai_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tuongdai_nhatrangclub.jpg)

Trường Lê Quý Đôn

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/truonglequydon_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/truonglequydon_nhatrangclub.jpg)

M.TT.
07-03-2009, 03:07 PM
Trên Cầu Trần Phú về đêm

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/trencautranphu_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/trencautranphu_nhatrangclub.jpg)

Tranh thuê XQ Nha Trang

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tranhtheuxq_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tranhtheuxq_nhatrangclub.jpg)

Bến xe Bus bến xe liên tỉnh

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tramxebus_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tramxebus_nhatrangclub.jpg)

Bến xe Bus trên Đường trần Phú

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tramxebus1_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/tramxebus1_nhatrangclub.jpg)

Tháp Bà Ponaga

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/thapba_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/thapba_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/thapba3_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/thapba3_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/thapba1_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/thapba1_nhatrangclub.jpg)

M.TT.
07-03-2009, 03:13 PM
Nhà Thờ Đá

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/nhathoda_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/nhathoda_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/nhathoda2_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/nhathoda2_nhatrangclub.jpg)

Ga Nha Trang

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/ga_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/ga_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/ga1_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/ga1_nhatrangclub.jpg)

Đường đi bộ dọc bờ biển

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/daobien_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/daobien_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/congvientranphu_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/congvientranphu_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image. (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/congvientranphu1_nhatrangclub.jpg)

M.TT.
07-03-2009, 03:15 PM
Cầu xóm bóng

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cauxombong_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cauxombong_nhatrangclub.jpg)

Cầu trần phú

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu3_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu3_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu2_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu2_nhatrangclub.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu1_nhatrangclub.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj102/nhatrangclub/phongcanh/cautranphu1_nhatrangclub.jpg)


sưu tầm

megumi_ndtt
07-03-2009, 03:28 PM
Nha Trang cua chung ta dep qua!

Ben
07-03-2009, 03:48 PM
Nhớ lại năm ngoái có đến Nha Trang xem Cuộc thi Hoa hậu áo tắm ở Vinpearl Land thật là đẹp...........Cuộc sống ở Nha trang thật là tuyệt.........

Lên đó mua nhà ở mới được:4:

M.TT.
07-03-2009, 06:13 PM
:1:
mua nhà cho M.TT ở ké với nha.....................

megumi_ndtt
07-03-2009, 06:16 PM
Cho megumi o ke nua.....:71:..........

M.M_Nhi
07-03-2009, 06:19 PM
Nha Trang thật đẹp !!!!!!!!!! Bé đã từng đến Nha Trang và rất thích ngắm Nha Trang vào ban đêm ........... nó mới huyền ảo làm sao ??????????:71::71: :laughs:

Trầm Hương
08-03-2009, 04:44 PM
Xem tập ảnh như được đi du lịch lại vậy đó ,muốn đi nữa quá ! Cảm ơn ichliebedich và banmexanh .

MAI BA LONG
08-03-2009, 04:57 PM
Mình đã đến Nha Trang 1 lần rồi nhưng sao nhìn hoài vẫn không nhận ra. Nha Trang bây giờ đẹp thật, vậy chắc là mình phải mau mau đến NT nữa rùi... Hai bạn ichliebedich và banmexanh "ác" lắm nghe....

M.TT.
08-03-2009, 05:46 PM
răng mà ác hè? Ich có ác đâu? Cám ơn Chúa có ngưòi nói con ác vì có nghĩa là tâm con rất thiên.:36:

M.TT.
15-04-2009, 05:44 PM
Hình ảnh Bãi tắm Dốc Lếchhttp://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04211.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04211.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04228.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04228.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04169.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04169.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04173.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04173.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04294.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04294.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04345.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04345.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04331.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04331.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04528.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04528.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04548.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04548.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04541.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04541.jpg)

www.nhatrangclub.com (http://www.nhatrangclub.com)

M.TT.
15-04-2009, 05:48 PM
............... tiep ne`...................http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04555.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04555.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04560.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04560.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04542.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04542.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04561-1.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04561-1.jpg)

http://nhatrangclub.com/&4rum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04540.jpg (http://i149.photobucket.com/albums/s59/sao_cung_duoc123456789/WhiteSand%20resort/DSC04540.jpg)

www.nhatrangclub.com

mèo mướp
15-04-2009, 05:56 PM
thank bạn rất nhiều, đẹp quá.:Tanghoa:

megumi_ndtt
15-04-2009, 07:55 PM
Nhớ nhà quá! Muốn về nhà...:92: