PDA

View Full Version : Dự thảo chuẩn bị tổ chức Công Nghị Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam năm 2010dvtung
16-11-2007, 01:37 PM
LTS: Trong kỳ họp Đại Hội Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lần X tại Hà Nội vào tháng vừa qua, Hội đồng đã được ĐHY Phạm Minh Mẫn là người được trao trách nhiệm đưa ra dự án cho việc tổ chức "Công Nghị Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vào năm 2010" nhân dịp kỉ niệm 50 năm kỉ niệm thời kì Chánh Tòa của Giáo Hội tại Việt Nam. Sau đây là bản tường trình và đề nghị của ĐHY Phạm Minh Mẫn (Chúng tôi cũng đã có dịp phỏng vấn ĐHY Mẫn nhân dịp Ngài qua Jerusalem vào ngày 27/10/2007 vừa qua - Nghe bài phỏng vấn này):


http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/PhongVan/PhongVanDHYPhamMinhMan_VietCatholic.mp3

Kính gởi quý Đức Cha, anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân,

Được HĐGM.VN giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức CÔNG NGHỊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO tại VN năm 2010 (CÔNG NGHỊ GHCG.VN. 2010), kỷ niệm 50 năm GHCG tại VN bước sang thời kỳ Chánh Toà với sự hình thành Hàng Giáo Phẩm VN, tôi sơ thảo đề án chuẩn bị và gởi đến quý Giám mục, quý linh mục, quý tu sĩ, quý giáo dân, để xin mọi người góp ý bổ sung, điều chỉnh. Concile=Công Đồng; Synode=Công Nghị…
Hay có thể dùng từ nào khác?

I. Ý NGHĨA MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CÔNG NGHỊ GHCG. VN. 2010 là gì ?

(1) Nhìn lại lịch sử gần 500 năm Truyền Giáo tại VN với quá trình hình thành và phát triển của GHCG tại VN qua 3 thời kỳ : - Bảo Hộ (1533-1659=126 năm), - Tông Toà (1659-1960=300 năm), - và Chánh Toà (1960-2010=50 năm). 2 thời kỳ trước như một dẫn nhập vào thời kỳ Chánh Toà. Nhìn lại lịch sử với những việc làm và thành quả, những khó khăn và trắc trở, những thách đố và thiếu sót trong bối cảnh văn hoá, xã hội, chính trị của mỗi thời kỳ…

(2) Nhìn lại với những nhận định và đề xuất, nhằm bổ sung, điều chỉnh, cập nhật chủ trương và đường hướng mục vụ sắp tới, đối nội cũng như đối ngoại, theo 2 tiêu chuẩn : - trung thành với Lời Chúa dạy và giáo huấn của Giáo Hội, - đáp ứng những đòi hỏi của sứ vụ yêu thương và phục vụ cho sự sống dồi dào của cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay.

(3) Đồng thời nhằm tạo thuận lợi cho các giáo phận thực hiện chủ trương và đường hướng mục vụ trong tình hình mới, Công Nghị sẽ đề ra những CHỈ DẪN MỤC VỤ giúp các giáo phận thống nhất soạn ra : - QUY CHẾ các tổ chức mục vụ giáo phận, giáo xứ; - Quy Chế linh mục, các tổ chức tông đồ giáo dân; - QUY CHẾ đào tạo, huấn luyện nhân sự … Thống nhất các mẫu hồ sơ mục vụ quản trị giáo phận, giáo xứ, hồ sơ mục vụ bí tích. Thống nhất mẫu tổ chức văn khố, công hàm giáo phận, giáo xứ…

Ngoài ra, còn cần nhằm mục đích nào khác ?

II. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC CÔNG NGHỊ

Hình thành Ban Trù Bị gồm:
1. Ban Thư Ký;
2. Ban Tư liệu, Văn Bản, Thống kê;
3. Ban Tài chánh ( kế hoạch dự chi, tìm nguồn );
4 Các Ban Nghiên Cứu chuyên ngành …

Ban Thư Ký: Soạn Nội Quy Công Nghị, lo thủ tục pháp lý, đặt ra những câu hỏi tham khảo ý kiến các giáo phận, các giới chuyên môn, thu thập câu trả lời, đúc kết các ý kiến, nhận định, đề xuất…

Những lãnh vực nghiên cứu:
(1) - công cuộc truyền giáo trên đất nước VN qua 3 thời kỳ lịch sử của GHCG với bối cảnh văn hoá xã hội chính trị của từng thời kỳ;
(2) - quá trình hình thành và phát triển GHCG tại VN qua 3 thời kỳ…
(3) - quá trình hình thành và phát triển những tổ chức mục vụ với những hoạt động, những thành quả thuộc các lãnh vực mục vụ ngôn sứ, tư tế, mục tử và loan Tin Mừng.

Ngoài ra, còn có những gì cần làm để chuẩn bị chu đáo hơn?

Phụ chú 1. Các Ban nghiên cứu thu thập tư liệu :

(1) Về 50 năm thời kỳ Chánh Toà (1960-2010) :
- Hình thành và phát triển các giáo phận, cùng sự bổ nhiệm các Giám mục, lập 2 Toà Hồng Y
- HĐGM.VN, hình thành và thống nhất, với các Thư Chung, Thư Mục vụ, các văn bản pháp lý
(như về Thờ Oâng Bà Tổ Tiên…) …
- Hình thành và phát triển các cơ sở tôn giáo, thờ tự, bác ái xã hội, đào tạo, huấn luyện, đặc
biệt ĐCV từ đầu đến nay,
- Hàng linh mục, cộng đoàn giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân….
- Dòng tu, Tu hội…

(2) Về các lãnh vực mục vụ.

1. Lãnh vực NGÔN SỨ : - Mục vụ Thánh Kinh (dịch thuật, phổ biến, học và hành…)
- Mục vụ Giáo lý và giáo dục đức tin…, Thần học, Giáo luật…
- Mục vụ Lời Chúa….

2. Lãnh vực TƯ TẾ : - Mục vụ Phụng tự, Nghệ thuật thánh, Thánh nhạc, Hội nhập văn hoá…
- Mục vụ lòng đạo bình dân, Kinh sách, Thờ Oâng Bà…
- …

3. Lãnh vực MỤC TỬ: - Mục vụ Quản Trị giáo phận, giáo xứ…
- Giám mục, linh mục, dòng tu, tu hội…
- Giáo dân, các đoàn thể tông dồ giáo dân, Giới Trẻ, Gia Đình, Bệnh nhân,
Di Dân (qua các thời kỳ thử thách, phân tán, và năm 1954, 1975…)
- Đào tạo, huấn luyện nhân sự…

4. Lãnh vực LOAN TIN MỪNG :
- Mục vụ Truyền giáo, các Hội Thừa Sai xưa và nay, với những chứng nhân đức tin,
- Mục vụ Văn hoá, giáo dục, trường học, dạy nghề…
- Mục vụ Truyền thông, chữ quốc ngữ, sách báo xưa và nay, hội nhập văn hoá…
- Mục vụ Bác Aùi Xã hội, chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân, người già, cô nhi, khuyết tật…
- Ngoài những hoạt động mục vụ trên, còn có thể làm gì để yêu thương và phục vụ đặc biệt người nghèo khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, trong cộng đồng dân tộc ngày nay?

Phụ chú 2. Dự kiến :
- Năm 2009, phát hành tập KỶ YẾU 50 năm của thời kỳ Chánh Toà của GHCG tại VN với những bản thống kê đối chiếu, hình ảnh, địa chỉ… Thêm ấn bản Anh ngữ…
- Năm 2011, phát hành tập “ CÔNG NGHỊ GHCG tại VN năm 2010” với diễn tiến của Công Nghị và các văn bản pháp lý xưa và nay, các Thư Chung, Thư Mục vụ…
- Ngoài ra còn cần phổ biến những gì?
Hà Nội, ngày 15. 10. 2007
+ Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

ĐHY Phạm Minh Mẫn

Nguồn: VietCatholic