PDA

View Full Version : Các bản nhạc mới của NS. Nguyễn Chánhdvtung
12-03-2009, 07:45 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/LongThuongXotChua6_nc.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/LongThuongXotChua6_nc.pdf)

dvtung
12-03-2009, 07:52 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/TroVeLongThuongXotChua_nc.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/TroVeLongThuongXotChua_nc.pdf)

dvtung
12-03-2009, 07:54 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/VacThanhGia_nc-smh.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/VacThanhGia_nc-smh.pdf)

dvtung
12-03-2009, 07:56 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/CoChuaBenCon_nc-smh.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/CoChuaBenCon_nc-smh.pdf)

dvtung
12-03-2009, 07:58 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/DangCauKinhMung_nc.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/DangCauKinhMung_nc.pdf)

dvtung
12-03-2009, 08:00 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/KinhMungMaria_nc.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/KinhMungMaria_nc.pdf)

dvtung
12-03-2009, 08:02 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/MungMeLenTroi_nc.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenChanh/MungMeLenTroi_nc.pdf)