PDA

View Full Version : Kinh Thánh 100 Tuần - Gm.Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Files Audio)DonRac
15-03-2009, 10:48 PM
http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/DCKham.jpg

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

Kinh Thánh 100 Tuần<= Link gốc (http://batoong.blogspot.com/2009/04/kinh-thanh-100-tuan-uc-cha-phero-nguyen.html)
(MP3 32kbps, 11 kHZ) - ACE nào cần gấp thì vào đó mà download.

DonRac đang convert lại để có các files sau khi post lên Diễn đàn:
(MP3 40kbps, 44 kHZ. dB 100)

DonRac
15-03-2009, 10:56 PM
Giới thiệu Phương pháp học Kinh Thánh


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan000-GioiThieu_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
15-03-2009, 11:04 PM
Tuần 001:

Sách Sáng Thế


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan001-SachSangThe_Gm.nvk.mp3

Tuần 002:

Sách Sáng Thế (tiếp theo)


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan002-SachSangThe_ChaTuan.mp3

Tuần 003:

Sách Sáng Thế (tiếp theo)


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan003-SachSangThe_Gm.nvk.mp3

Tuần 004:

Sách Sáng Thế (tiếp theo)


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan004-SachSangThe_ChaTuan.mp3

Tuần 005:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan005_Gm.nvk.mp3

Tuần 006:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan006_Gm.nvk.mp3

Tuần 007:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan007_Gm.nvk.mp3

Tuần 008:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan008_Gm.nvk.mp3

Tuần 009:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan009_Gm.nvk.mp3

Tuần 010:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan010_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
06-06-2009, 02:47 PM
Tuần 011:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan011_Gm.nvk.mp3

Tuần 012:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan012_Gm.nvk.mp3

Tuần 013:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan013_Gm.nvk.mp3

Tuần 014:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan014_Gm.nvk.mp3

Tuần 015:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan015_Gm.nvk.mp3

Tuần 016:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan016_Gm.nvk.mp3

Tuần 017:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan017_Gm.nvk.mp3

Tuần 018:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan018_Gm.nvk.mp3

Tuần 019:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan019_Gm.nvk.mp3

Tuần 020:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan020_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
06-06-2009, 02:47 PM
Tuần 021:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan021_Gm.nvk.mp3

Tuần 022:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan022_Gm.nvk.mp3

Tuần 023:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan023_Gm.nvk.mp3

Tuần 024:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan024_Gm.nvk.mp3

Tuần 025:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan025_Gm.nvk.mp3

Tuần 026:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan026_Gm.nvk.mp3

Tuần 027:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan027_Gm.nvk.mp3

Tuần 028:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan028_Gm.nvk.mp3

Tuần 029:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan029_Gm.nvk.mp3

Tuần 030:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan030_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
06-06-2009, 02:48 PM
Tuần 031:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan031_Gm.nvk.mp3

Tuần 032:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan032_Gm.nvk.mp3

Tuần 033:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan033_Gm.nvk.mp3

Tuần 034:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan034_Gm.nvk.mp3

Tuần 035:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan035_Gm.nvk.mp3

Tuần 036:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan036_Gm.nvk.mp3

Tuần 037:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan037_Gm.nvk.mp3

Tuần 038:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan038_Gm.nvk.mp3

Tuần 039:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan039_Gm.nvk.mp3

Tuần 040:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan040_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
06-06-2009, 02:49 PM
Tuần 041:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan041_Gm.nvk.mp3

Tuần 042:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan042_Gm.nvk.mp3

Tuần 043:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan043_Gm.nvk.mp3

Tuần 044:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan044_Gm.nvk.mp3

Tuần 045:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan045_Gm.nvk.mp3

Tuần 046:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan046_Gm.nvk.mp3

Tuần 047:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan047_Gm.nvk.mp3

Tuần 048:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan048_Gm.nvk.mp3

Tuần 049:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan049_Gm.nvk.mp3

Tuần 050:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan050_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
05-11-2009, 10:30 PM
Tuần 051:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan051_Gm.nvk.mp3

Tuần 052:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan052_Gm.nvk.mp3

Tuần 053:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan053_Gm.nvk.mp3

Tuần 054:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan054_Gm.nvk.mp3

Tuần 055:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan055_Gm.nvk.mp3

Tuần 056:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan056_Gm.nvk.mp3

Tuần 057:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan057_Gm.nvk.mp3

Tuần 058:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan058_Gm.nvk.mp3

Tuần 059:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan059_Gm.nvk.mp3

Tuần 060:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan060_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
20-06-2014, 11:05 AM
Tuần 061:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan061_Gm.nvk.mp3

Tuần 062:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan062_Gm.nvk.mp3

Tuần 063:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan063_Gm.nvk.mp3

Tuần 064:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan064_Gm.nvk.mp3

Tuần 065:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan065_Gm.nvk.mp3

Tuần 066:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan066_Gm.nvk.mp3

Tuần 067:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan067-SachGiuDiTha_Gm.nvk.mp3

Tuần 068:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan068-SachEtte_Gm.nvk.mp3

Tuần 069:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan069-SachMaCaBe1_Gm.nvk.mp3

Tuần 070:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan070-SachMaCaBe2_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
20-06-2014, 11:12 AM
Tuần 071:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan071-SachDanienChuong01-06_Gm.nvk.mp3

Tuần 072:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan072-SachDanienChuong07-12_Gm.nvk.mp3

Tuần 073:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan073-SachHuanCaChuong01-23Phan1_Gm.nvk.mp3

Tuần 074:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan074-SachHuanCaChuong24-51_Gm.nvk.mp3

Tuần 075:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan075-SachKhonNgoanChuong01-09_Gm.nvk.mp3

Tuần 076:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan076-SachKhonNgoanChuong10-19_Gm.nvk.mp3

Tuần 077:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan077-TinMungTheoThanhMacCoChuong01-08_Gm.nvk.mp3

Tuần 078:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan078-TinMungTheoThanhMacCoChuong09-16_Gm.nvk.mp3

Tuần 079 - Phần 1:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan079-ThuTheXaLoNiCa1-2Phan1_Gm.nvk.mp3

Tuần 079 - Phần 2:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan079-ThuTheXaLoNiCa1-2Phan2_Gm.nvk.mp3

Tuần 080:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan080-ThuGalatChuong01-06_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
20-06-2014, 11:17 AM
Tuần 081:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan081-Thu1Corinto_Gm.nvk.mp3

Tuần 082:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan082-Thu1Corinto2_Gm.nvk.mp3

Tuần 083:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan083-Thu1Corinto3_Gm.nvk.mp3

Tuần 084:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan084-KhoHinhVaThapGia_Gm.nvk.mp3

Tuần 085:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan085-Thu2CorintoChuong01-07_Gm.nvk.mp3

Tuần 086:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan086-Thu2CorintoChuong08-13_Gm.nvk.mp3

Tuần 087:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan087-ThuRomaChuong01-06_Gm.nvk.mp3

Tuần 088:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan088-ThuRomaChuong07-11_Gm.nvk.mp3

Tuần 089:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan089-ThuRomaChuong12-16_Gm.nvk.mp3

Tuần 090:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan090-ThuPhilippheChuong01-06VaThuPhilemon_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
24-06-2014, 08:10 AM
Tuần 091:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan091-ThuColoseChuong01-04_Gm.nvk.mp3

Tuần 092:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan092-ThuEphesoChuong01-06_Gm.nvk.mp3

Tuần 093:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan093-TinMungMattheuChuong01-06_Gm.nvk.mp3

Tuần 094:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan094-TinMungMattheuChuong07-12_Gm.nvk.mp3

Tuần 095:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan095-TinMungMattheuChuong13-17_Gm.nvk.mp3

Tuần 096:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan096-TinMungMattheuChuong18-23_Gm.nvk.mp3

Tuần 097:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan097-TinMungMattheuChuong24-28_Gm.nvk.mp3

Tuần 098:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan098-ThuTinHuuDoThaiChuong01-07_Gm.nvk.mp3

Tuần 099:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan099-ThuTinHuuDoThaiChuong08-13_Gm.nvk.mp3

Tuần 100:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan100-TinMungLucaChuong01-06_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
24-06-2014, 08:15 AM
Tuần 101:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan101-TinMungLucaChuong07-13,21_Gm.nvk.mp3

Tuần 102:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan102-TinMungLucaChuong13,22-19,27_Gm.nvk.mp3

Tuần 103:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan103-TinMungLucaChuong19,28-24_Gm.nvk.mp3

Tuần 104:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan104-SachCVTDChuong01-08_Gm.nvk.mp3

Tuần 105:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan105-SachCVTDChuong09-18_Gm.nvk.mp3

Tuần 106:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan106-SachCVTDChuong18-28_Gm.nvk.mp3

Tuần 107:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan107-Thu1-2Timothe-Gom10Chuong_Gm.nvk.mp3

Tuần 108:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan108-ThuThanhGiacobe_Gm.nvk.mp3

Tuần 109:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan109-Thu1-2ThanhPhero-Giuda_Gm.nvk.mp3

Tuần 110:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan110-Thu1-2-3ThanhGioan_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com

DonRac
24-06-2014, 08:22 AM
Tuần 111:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan111-ChiaSeSuDiepLoiChua_Gm.nvk.mp3

Tuần 112:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan112-SachKhaiHuyen_Gm.nvk.mp3

Tuần 113:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan113-TongQuatTinMungThanhGioan_Gm.nvk.mp3

Tuần 114:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan114-TiecCuoiCana_Gm.nvk.mp3

Tuần 115:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan115-NguoiPhuNuSamari-HoaBanhRaNhieu_Gm.nvk.mp3

Tuần 116:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan116-NguoiMuTuThuoMoiSinh_Gm.nvk.mp3

Tuần 117:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan117-GiaiDapKinhThanh_Gm.nvk.mp3

Tuần 118:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan118-LoiCauNguyenCuaDucGiesu_Gm.nvk.mp3

Tuần 119:


http://thanhcavietnam.us/BaiGiang/KT100Tuan/Tuan119-CuocThuongKhoCuaDucGiesu_Gm.nvk.mp3

Nguồn: http://batoong.blogspot.com