PDA

View Full Version : Thánh Ca NS. Sơn Ca Linh: Mùa Chay - Tử Nạn & Phục SinhDonRac
31-03-2009, 12:50 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/BuaDiemTamPhucSinh_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/BuaDiemTamPhucSinh_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 12:52 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuaLaSuSong_scl.jpg

Encore (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuaLaSuSong_scl.enc)
PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuaLaSuSong_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 12:54 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuaYeuThuongHetMoiLoai_scl.jpg

Encore (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuaYeuThuongHetMoiLoai_scl.enc)
PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuaYeuThuongHetMoiLoai_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 12:55 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChucMungDucCha_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChucMungDucCha_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 12:57 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuyenNgayThuNhatTrongTuan_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ChuyenNgayThuNhatTrongTuan_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 12:59 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ConXinTroVe_scl.jpg

Encore (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ConXinTroVe_scl.enc)
PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ConXinTroVe_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:07 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/DaKhucEmmau_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/DaKhucEmmau_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:09 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/HayNguocCaoMatLen_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/HayNguocCaoMatLen_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:11 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/LenCaoVaDiXa_scl.jpg

Encore (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/LenCaoVaDiXa_scl.enc)
PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/LenCaoVaDiXa_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:13 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/MotDoiDeLangNghe_scl.jpg

Encore (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/MotDoiDeLangNghe_scl.enc)
PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/MotDoiDeLangNghe_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:14 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/NgaiDaTienVeTroi_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/NgaiDaTienVeTroi_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:33 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/VinhQuangThapGiaDucKito_scl.jpg
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/VinhQuangThapGiaDucKito_scl2.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/VinhQuangThapGiaDucKito_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:34 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/KyNiemChieuXua_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/KyNiemChieuXua_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh

DonRac
31-03-2009, 01:35 PM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ThapGiaChienThang_scl.jpg

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/SonCaLinh/GioiThieu/ThapGiaChienThang_scl.pdf)

Nguồn: NS. Sơn Ca Linh