PDA

View Full Version : 10-03 (Âm Lịch) Giỗ Tổ Hùng VươngDonRac
04-04-2009, 06:39 AM
Mời Qyý ACE nghe bài hát:


Hùng Vương
Sáng tác: Thẩm Oánh
Thể hiện: Tam Ca Áo Trắng
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/01.HungVuong_to_TamCaAoTrang.mp3

DonRac
04-04-2009, 06:53 AM
Bạch Đằng Giang
Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Thể hiện: Tốp Ca
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/02.BachDangGiang_lhp_TopCa.mp3

DonRac
04-04-2009, 06:56 AM
Huyền Sử Âu Lạc
Sáng tác: Mai Thu Sơn
Thể hiện: Thanh Thúy - Lương Chí Cương
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/03.HuyenSuAuLac_mts_LuongChiCuong-ThanhThuy.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:02 AM
Bóng Cờ Lau
Sáng tác: Hoàng Quý
Thể hiện: Tốp Ca
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/04.BongCoLau_hq_TopCa.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:04 AM
Lê Quý Đôn
Sáng tác: Nguyễn Tiến Hưng
Thể hiện: Yến Trang
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/05.LeQuyDon_nth_YenTrang-YenNhi.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:07 AM
Gò Đống Đa
Sáng tác: Văn Cao
Thể hiện: Tốp Ca
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/06.GoDongDa_vc_TopCa.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:09 AM
Âm Vang Hoa Lư
Nhạc : Xuân Tiến
Lời : Thanh Thảo – Xuân Tiến
Thể hiện: Quốc Đại
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/07.AmVangHoaLu_xt_ThanhThao-QuocDai.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:16 AM
Phất Cờ Nương Tử
Sáng tác: Phạm Đăng Khương
Thể hiện: Hồ Quỳnh Hương
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/08.PhatCoNuongTu_pdk_HoQuynhHuong.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:19 AM
Theo Trần Quốc Toản Ra Quân
Nhạc : Đắc Nhẫn
Lời : Đằng Giao
Thể hiện: Tốp Ca
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/09.TheoTranQuocToanRaQuan_dn_TopCa.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:21 AM
Tình Sử Huyền Trân
Sáng tác: Nhất Sinh
Thể hiện: Vân Khánh
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/10.TinhSuHuyenTran_ns_VanKhanh.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:25 AM
Ải Chi Lăng
Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Thể hiện: Tốp Ca
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/11.AiChiLang_lhp_TopCa.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:47 AM
Ngày xưa
Sáng tác: Hoàng Phú (Tô Vũ)
Thể hiện: Tam Ca Áo Trắng
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/12.NgayXua_hp_TamCaAoTrang.mp3

DonRac
04-04-2009, 07:50 AM
Nòi Giống Tiên Rồng
Sáng tác: Chương Đức
Thể hiện: La Nhất Huy
http://thanhcavietnam.us/DonRac/TDYT/SuCaVietNamCD1/13.NoiGiongTienRong_cd_LaNhatHuy.mp3