Cô Bích Duyên và các độc-giả: Cô va quí-bạn có địa chỉ hay email của Cha Hậu không ? Tôi muốn liên-lạc với Cha.
Khi Cha còn trẻ và là hiệu-trưởng của trường Trung-Hoc Đồng-Tâm ơ Cần-Thơ, tôi và...