Cho mình hỏi, link ở trên là của 04 phần luôn hay chỉ là 1 phần của bộ Jesus Nazareth 1977 Thuyết Minh Việt 4 phần – mtHD pHD