http://thanhcavietnam.us/QCMP/LoiKinhCamTaVol.2/LoiKinhCamTaVol.2-Full.jpg
http://thanhcavietnam.us/QCMP/LoiKinhCamTaVol.2/LoiKinhCamTaVol.2-Inside.jpg

Xin Cha thương nhận
Sáng tác: Lm. Minh Trý...