Phép lạ chữa lành người phụ nữ Costa Rica bảo đảm việc tuyên thánh Đức Gioan Phaolô II

http://emty.org/imgHandler.ashx?NewsPK=14717

Floribeth Mora Diaz cầm cuốn tạp chí có in hình Đức Gioan...