Lễ Thánh Augustino 28/08

Nhập lễ : Ngợi ca Thánh Augustino
http://www.dinh.dk/pdf1/ngoicathanhAugustino-dch.pdf
Ngợi mừng Thánh Augustino
http://www.dinh.dk/pdf1/ngoimungThanhAugustino-hmk.pdf...