Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2013
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201308/World Mission Sunday.jpg


WGPSG / WHĐ -- Toà Thánh...