Tiến Trình Phong Chân Phước ĐGH Gioan Phaolo II
Trình Bài: LM Nguyễn Khắc Hy
http://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDGHGioanPhaoloII/ChanPhuocDGHJohnPaulII_LmNguyenKhacKy.mp3

Dư...