KINH NĂM ĐỨC TIN
(đã được HĐGMVN chuẩn nhận)


Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/
chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/
nhờ đó chúng con được...