Xin gởi NS Vinam bài Vui Ca Lên cùa LMNS Hoàng Kim...

http://www.catruong.com/baihat/vong/VuiCaLen_hk.pdf