Ở công ty a, mỗi nhân viên được cấp 1 User ID riêng dùng để đăng nhập vào Window hay đăng nhập vào hệ thống chung toàn cầu (tất cả nhân viên toàn cầu đều sử dụng chung một chương trình làm việc). Bảo...