Dùng net meeting của Microsoft cũng được mà. Select Start--->Run----> conf. Sofeware này có sẫn trong Windows XP OS. Muốn dùng các sofeware phải giỏi tiếng Anh không thì học mệt lấm.