Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Chúng Tôi
Sáng tác: Bạch Quỳnh

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/Tinh yeu Duc Kito _ BQ .pdf