DVTung ơi!
Hôm nay mới tìm ra 2 bài Giáng sinh đã được DVTung đưa lên từ hôm 28-11-2008.
Cám ơn DVTung rất nhiều,xin thứ lỗi vì đã đáp nghĩa chậm trễ.
Thân ái
Vinam