CHÚA KITÔ VUA
Bài Giảng Tĩnh Tâm năm 1991
(Gm. Nguyễn Văn Khảm)

https://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/14_CHUA_KITO_VUA.mp3