Trích chương 19 tác phẩm "Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục":
Hỏi: Điều gì xảy ra cho các em bé chết trong bụng mẹ hay bị phá thai? Họ sẽ đi đâu?
Đáp: Các linh hồn nói cho tôi biết rằng linh hồn các...