Lạy Chúa xin phó thác mọi sự trong tay Chúa, xin hướng dẫn glv chúng con làm mọi việc theo Thánh ý Chúa.Amen