Trước giờ nếu bạn giáo lý viên nào hỏi tôi "Chúng ta có điểm gì chung không ?". Tôi trả lời chúng ta đều là đầy tớ của Thầy Giêsu và cùng đọc chung một cuốn sách là Kinh Thánh. Vậy đã mang tâm niệm...