Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: thienngadt

Trang 1/31 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Search took 0.01 seconds; generated 31 minute(s) ago.

 1. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,640

  Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất mp4...

  Hiệp lễ : Bài ca hiệp nhất mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/baicahiepnhat-tt.pdf
  Chính Thầy là cây nho mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/chinhThaylacaynho-hmkdch.pdf
  Cho con được hiệp thông mp4
  Bè mp4...
 2. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,640

  Lễ Chúa nhật 5B Phục Sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Cùng hiệp thông
  http://huyenca.com/file/cunghiepthong-duytan.pdf
  Dâng hồn xác mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danghonxac.pdf
  Hiến lễ đời con mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf...
 3. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,640

  Lễ Chúa nhật 5B Phục Sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 5B phục sinh mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/PS5B.pdf
  Chúa nhật 5B Phục Sinh mp4
  ...
 4. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,265

  Hiệp lễ : Bài ca linh mục mp4...

  Hiệp lễ : Bài ca linh mục mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicalinhmuc.pdf
  Bài ca người mục tử mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicanguoimuctu-ad.pdf
  Chúa chăn nuôi tôi mp4...
 5. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,265

  Lễ Chúa nhật 4B Phục sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Chúa nhân lành
  http://mautam.org/pdf/chuanhanlanh2.pdf
  Con sẽ dâng chén cứu độ mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/consedangchencuudo-nk.pdf
  Lạy Cha nhân ái mp4...
 6. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,265

  Lễ Chúa nhật 4B Phục Sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 4B Phục Sinh mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/PS4B.pdf
  Chúa nhật 4B Phục sinh
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn4BPs-Chh.pdf...
 7. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,239

  Lễ Chúa nhật B Phục Sinh _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bình an cho anh em mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/VuDinhAn/Binhanchoanhem-Vda.PDF
  Bình an của Chúa mp3
  http://www.dinh.dk/pdf1/binhancuaChua-nhcvx.pdf
  Chúa chiến thắng khải...
 8. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,239

  Lễ Chúa nhật 3B Phục Sinh_ Đáp ca

  Đáp ca : Ánh tôn nhan mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/DapcaCn3BPs-Bn.pdf
  Chúa nhật 3B Phục Sinh mp4
  ...
 9. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,239

  Lễ Chúa nhật 2B Phục Sinh _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Bài ca dâng lễ mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicadangle.pdf
  Con dâng hy lễ này mp4
  http://thanhnhaconline.com/pdf/condanghylenay.pdf
  Hiến lễ phục sinh mp4
  ...
 10. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,271

  Lễ Chúa nhật 2B Phục sinh _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bài ca đức tin mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicaductin.pdf
  Cho con thêm lòng tin mp4
  http://dinh.dk/pdf/choconthemlongtin-dch.pdf
  Cho con vững tin mp4
  ...
 11. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,271

  Lễ Chúa nhật 2B Phục Sinh _ Dâng Lễ

  Dâng lễ : Của lễ mới mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualemoi-tn.pdf
  Dâng lễ phục sinh mp4
  https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/DangLePhucSinh_tranthe.pdf
  Dâng ngọn nến hồng mp4
  ...
 12. Trả lời
  4
  Lần đọc
  8,271

  Lễ Chúa nhật 2B Phục Sinh _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật 2B Phục Sinh mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaCN2PsB_Ty.pdf
  Chúa nhật 2B Phục Sinh
  https://huyenca.com/file/tv117-ps2b2-tranminh.pdf
  ...
 13. Chủ đề: Chúa nhật Lễ Lá

  bởi thienngadt
  Trả lời
  5
  Lần đọc
  11,232

  Lễ Lá _ Bài thương khó

  Bài thương khó năm A
  https://www.calendi.com/baihat/tuanthanh/BaiThuongKho_Matthew.pdf
  Bài thương khó năm B
  https://www.calendi.com/baihat/tuanthanh/BaiThuongKho_mt.pdf
  Bài thương khó năm C...
 14. Chủ đề: Chúa nhật Lễ Lá

  bởi thienngadt
  Trả lời
  5
  Lần đọc
  11,232

  Hiệp lễ : Bài ca thương khó mp4...

  Hiệp lễ : Bài ca thương khó mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/baicathuongkho.pdf
  Bước đường thánh giá mp4
  Bè mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/buocduongthanhgia-td.pdf
  Can-vê chiều buồn mp4
  ...
 15. Chủ đề: Chúa nhật Lễ Lá

  bởi thienngadt
  Trả lời
  5
  Lần đọc
  11,232

  Chúa nhật Lễ Lá _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Con dâng hy lễ này mp4
  http://www.thanhnhaconline.com/pdf/condanghylenay.pdf
  Con muốn dâng mp4
  http://dinh.dk/pdf/conmuondang-chh.pdf
  Hiến tế đồi Canvê mp3
  ...
 16. Chủ đề: Chúa nhật Lễ Lá

  bởi thienngadt
  Trả lời
  5
  Lần đọc
  11,232

  Chúa nhật Lễ Lá _ Đáp ca

  Đáp ca : Chúa nhật Lễ Lá mp4
  Bè mp4
  http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaLeLe_Ty.pdf
  Đáp ca Lễ Lá mp4
  http://huyenca.com/file/dapcalela-tv21-tranminh.pdf
  Muôn lạy Chúa mp4...
 17. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,264

  Lễ Chúa nhật 5B Mùa Chay _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bởi chính Chúa mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/BoichinhChua-Bn.pdf
  Chúa nhật 5 mùa chay
  https://www.calendi.com/baihat/chay/CN5MC_HL_TAL.pdf
  Hạt giống nảy mầm mp4
  ...
 18. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,264

  Lễ Chúa nhật 5B Mùa Chay _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Dâng hồn xác mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danghonxac.pdf
  Như hạt miến mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/nhuhatmien.pdf
  Tâm tình hạt lúa mì mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhatluami-chh.pdf...
 19. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,264

  Lễ Chúa nhật 5B Mùa Chay _ Đáp ca

  Đáp ca :
  Cho con quả tim trong sạch mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/CN5MCB_choconquatimtrongsach_tv50-dch.pdf
  Chúa nhật 5 Mùa Chay B mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN5CHAYB.pdf...
 20. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,642

  Lễ Chúa nhật 4B Mùa Chay (Hiệp Lễ)

  Hiệp lễ : Ca hiệp lễ chúa nhật 4 mùa chay
  https://www.calendi.com/baihat/chay/CN4MC_HL_NNY_TVH.pdf
  Cảm mến tình Cha mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cammentinhCha.pdf
  Chúa đến thế gian mp4...
 21. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,642

  Lễ Chúa nhật 4B Mùa Chay (Dâng Lễ )

  Dâng lễ : Của lễ nhân sinh mp4
  http://thanhnhaconline.com/pdf/cualenhansinh.pdf
  Dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dang-at.pdf
  Dâng lên Chúa bánh thơm mp4...
 22. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,642

  Lễ Chúa nhật 4b Mùa Chay ( Đáp Ca )

  Đáp ca : Bờ sông Babylon mp4
  https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN4MCB-TV136-BoSongBabylon-DapCa_bn.pdf
  Chúa nhật 4 Mùa Chay B mp4...
 23. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,907

  Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Hiệp Lễ)

  Hiệp lễ : Chúa nhật 3 Mùa Chay
  https://www.calendi.com/baihat/chay/Ca Hiep le CN 3 Mua Chay_nny.pdf
  Dù con chưa thấy Ngài mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/duconchuathayNgai-nd.pdf
  Đền thờ Chúa ta mp3...
 24. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,907

  Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Dâng Lễ)

  Dâng lễ : Con xin dâng tiến mp4
  http://dinh.dk/pdf/conxindangtien-hn.pdf
  Dâng niềm cảm mến mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf
  Hiến lễ giao hòa mp4...
 25. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,907

  Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Đáp ca)

  Đáp ca : Chúa nhật 3B mùa Chay mp4
  https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN3CHAYB.pdf
  Chúa nhật 3B Mùa Chay
  ...
kết quả từ 1 tới 25 trên 751
Trang 1/31 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com