Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: thienngadt

Trang 1/30 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Search took 0.01 seconds; generated 32 minute(s) ago.

  1. Trả lời
    3
    Lần đọc
    6,860

    Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Hiệp Lễ)

    Hiệp lễ : Chúa nhật 3 Mùa Chay
    https://www.calendi.com/baihat/chay/Ca Hiep le CN 3 Mua Chay_nny.pdf
    Dù con chưa thấy Ngài mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/duconchuathayNgai-nd.pdf
    Đền thờ Chúa ta mp3...
  2. Trả lời
    3
    Lần đọc
    6,860

    Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Dâng Lễ)

    Dâng lễ : Con xin dâng tiến mp4
    http://dinh.dk/pdf/conxindangtien-hn.pdf
    Dâng niềm cảm mến mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf
    Hiến lễ giao hòa mp4...
  3. Trả lời
    3
    Lần đọc
    6,860

    Lễ Chúa nhật 3B Mùa Chay (Đáp ca)

    Đáp ca : Chúa nhật 3B mùa Chay mp4
    http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN3CHAYB.pdf
    Chúa nhật 3B Mùa Chay
    ...
  4. Trả lời
    3
    Lần đọc
    6,696

    Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay ( Hiệp Lễ )

    Hiệp lễ : Biến hình đổi dạng mp4
    http://dinh.dk/pdf/bienhinhdoidang-tn.pdf
    Biến đổi đời con mp4
    http://dinh.dk/pdf/biendoidoicon-tn.pdf
    Chúa biến hình mp4
    ...
  5. Trả lời
    3
    Lần đọc
    6,696

    Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay _ Dâng lễ

    Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
    Hiến lễ cuộc đời mp4
    http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/HienLeCuocDoi_pdf.pdf
    Như hương tỏa bay mp4...
  6. Trả lời
    3
    Lần đọc
    6,696

    Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay _ (Đáp ca )

    Đáp ca: Chúa nhật 2 Mùa Chay B mp4
    http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN2CHAYB.pdf
    Chúa nhật 2B Mùa Chay mp4[/URL]
    http://dinh.dk/pdf/10_CN2MCB_TV115.pdf
    Chúa nhật 2B Mùa Chay ...
  7. Trả lời
    3
    Lần đọc
    5,688

    Lễ Chúa nhật 1B Mùa Chay _ Hiệp Lễ

    Hiệp lễ : Bài ca thống hối mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/baicathonghoi-hav.pdf
    Bao giờ mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/baogio.pdf
    Bốn mươi ngày chay tịnh
    ...
  8. Trả lời
    3
    Lần đọc
    5,688

    Lễ Chúa nhật 2B Mùa Chay _ Dâng lễ

    Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
    Dâng đời tình thương mp4
    http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
    Đây trái tim con mp4...
  9. Trả lời
    3
    Lần đọc
    5,688

    Lễ Chúa nhật 1B Mùa Chay B _ Đáp ca

    Đáp ca : Chúa nhật 1 Mùa Chay B mp4
    http://dinh.dk/pdf/9_CN1MCB_TV24.pdf
    Chúa Nhật 1 Mùa chay B mp4
    http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN1CHAYB.pdf
    Chúa nhật 1 Mùa Chay B...
  10. Trả lời
    3
    Lần đọc
    4,710

    Lễ Chúa nhật 6B Thường Niên _ Hiệp Lễ

    Hiệp lễ : Cho con tinh sạch
    https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/cho-con-tinh-se1baa1ch-cn-6-tn-b-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
    Cho tình tôi nguyên vẹn mp4
    ...
  11. Trả lời
    3
    Lần đọc
    4,710

    Lễ Chúa nhật 6B Thường Niên _ Dâng Lễ

    Dâng lễ : Dâng 1 mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/dang1-nd.pdf
    Dâng đời tình thương mp4
    http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
    Dâng lên Chúa bánh thơm mp4[/URL]...
  12. Trả lời
    3
    Lần đọc
    4,710

    Lễ Chúa nhật 6B Thường Niên _ Đáp ca

    Đáp ca : Chốn con náu thân mp4
    http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN06TNB-TV31-ChonConNauThan-DapCa_bn.pdf

    Chúa là chốn con nương nhờ mp4...
  13. Trả lời
    3
    Lần đọc
    7,112

    Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B _ Hiệp lễ

    Hiệp lễ : Bài ca Con Người mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/baicaconnguoi-dt.pdf
    Chúa là nguồn cậy trông mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/Chualanguoncaytrong-sd.pdf
    Chúa là tình yêu mp4
    ...
  14. Trả lời
    3
    Lần đọc
    7,112

    Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B _ Dâng lễ

    Dâng lễ : Con muốn dâng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/conmuondang-chh.pdf
    Của lễ hiến dâng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cualehiendang-tn.pdf
    Dâng đời tình thương mp4...
  15. Trả lời
    3
    Lần đọc
    7,112

    Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên B _ Đáp ca

    Đáp ca : Ca tụng Chúa mp4
    https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv146_5b_mar.pdf
    Chúa nhật 5 Quanh Năm B mp4...
  16. Trả lời
    3
    Lần đọc
    19,321

    Lễ Mồng Một Tết - Dâng Lễ

    Dâng lễ : Ca dâng mùa xuân mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cadangmuaxuan-qt.pdf
    Của lễ đầu năm mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cualedaunam.pdf
    Của lễ đầu năm mp4...
  17. Trả lời
    3
    Lần đọc
    19,321

    Lễ Mồng Một Tết _ Đáp ca

    Đáp ca :
    Đáp ca Lễ Mồng Một Tết mp4 Tv8
    http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcamongmottetTv8-Chh.pdf
    Đáp ca Lễ Tết Nguyên Đán mp4...
  18. Trả lời
    5
    Lần đọc
    8,743

    Lễ Chúa nhật 4B Thường Niên _ Hiệp lễ

    Hiệp Lễ: Chúa uy quyền
    https://cldup.com/BwGm701sLb.pdf
    Đấng có uy quyền mp3
    http://dinh.dk/pdf1/Dangcouyquyen-nmh.pdf
    Giêsu Ngài đã đến mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/GiesuNgaidaden-nd.pdf
    Lắng...
  19. Trả lời
    5
    Lần đọc
    8,743

    Lễ Chúa nhật 4B Thường Niên _ Dâng lễ

    Dâng Lễ: Dâng lên mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/danglen-ga.pdf
    Dâng Chúa mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/dangChua.pdf
    Dâng lên Chúa mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-nk.pdf
    Dâng niềm cảm mến mp4...
  20. Trả lời
    5
    Lần đọc
    8,743

    Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên B _ Đáp ca

    Đáp Ca: Các bạn đừng cứng lòng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cacbandungcunglong-tv94.pdf
    Chúa nhật 4 B Thường Niên mp4
    http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaCn4TNB_Ty.pdf
    Chúa...
  21. Trả lời
    3
    Lần đọc
    9,537

    Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Hiệp lễ)

    Hiệp lễ : (Bài hát cầu cho các Kito hữu được hiệp nhất)
    Bài ca hiệp nhất mp4
    http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/BaiCaHiepNhat_tt.pdf
    Chúa là con đường mp4
    ...
  22. Trả lời
    3
    Lần đọc
    9,537

    Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Dâng lễ)

    Dâng lễ :
    Cùng tấm bánh mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cungtambanh.pdf
    Của lễ con dâng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-tl.pdf
    Đây trái tim con mp4
    ...
  23. Trả lời
    3
    Lần đọc
    9,537

    Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Đáp ca)

    Đáp ca : Chúa nhật 3B Thường niên mp4
    http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn3B.pdf
    Chúa nhật 3B Thường niên
    http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn3B-Chh.pdf...
  24. Trả lời
    3
    Lần đọc
    10,477

    Hiệp lễ : Chứng nhân tình yêu mp4...

    Hiệp lễ :
    Chứng nhân tình yêu mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
    Đường con theo Chúa mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/duongcontheoChua.pdf
    Hãy đến mà xem mp4...
  25. Trả lời
    3
    Lần đọc
    10,477

    Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên B _ Dâng lễ

    Dâng lễ : Có gì để dâng mp4
    http://www.dinh.dk/pdf/cogidedang-td.pdf
    Dâng Cha mp4
    https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/dangcha_hv.pdf
    Tặng vật dâng Ngài mp4
    Bè mp4...
kết quả từ 1 tới 25 trên 729
Trang 1/30 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com