Phannho xin gửi thêm bài hát " Tháng hoa lại về"
Kính chúc toàn thể Thành viên trang Thánh ca luôn Vui- khỏe trong sự tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.
Kính
phannho