11005
Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn

– Gợi ý mục vụ –

Đề tài 1. Giáo xứ: Gia đình của các gia đình thừa sai

“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” (Mc 3,33)

1. Gia đình...