Với tư cách một Kitô hữu, TÔI xin xác tín điều này!