*** Đức Tin là phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và rút tay lại cho hẳn.

*** Thiên Chúa sẽ không chạm đến cho đến khi nào tôi rút tay tôi ra.

*** Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, NGƯỜI nhìn...