Lạy Chúa, xin hãy chúc lành cho người anh em của con.