Cậu ấy thật dũng cảm và thật đáng khâm phục !!!
Xin Chúa là Cha yêu thương nâng đỡ Tiến vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời...

...Và sẽ đền bù cho Tiến theo sự công bình của...