- Chính Chúa niềm vui chúng con, chính chúa niềm hoan lạc con...đang tìm kiếm
- Ôi vui sướng biết bao khi nghe người ta nhủ rằng, mau ta hãy tiến vào nhà Chúa...Ôi vui sướng
- Tù Sion khi Chúa đưa...