Lỡ dại xoá đi một file dữ liệu quan trọng nào đó là chuyện vẫn đôi khi xảy ra ngay cả với những người sử dụng máy tính có kinh nghiệm:102:

Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn thường xuyên...