Ô hô ! Cat đã được Bluedolphin chuyển đổi giới tính 'dzồi'. Thiện tai thiện tai ;-()