BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA GIÊSU (lời thứ 4+5)

Lời Thứ Bốn: "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi" Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36

Tất cả kinh nghiệm của nhân loại Chúa Giêsu đều trải qua...