Tôi rất khâm phục thánh nữ Tê rê xa hài đồng Giê su khi đọc cuốn tự thuật MỘT TÂM HỒN do chính ngài viết.
Ngài là một tấm gương rất cao cả để chúng ta soi khi thực hành y câu Chúa Giê su dạy :" Các...