Video: Suy Niệm với ĐTC 18/09/2018: Câu chuyện tượng Đức Mẹ khóc tại New Mexico theo nhận định của Đức Cha Oscar Cantú

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pj0NgH3L5KI


1. Lòng...